විනාඩි 20න් රසම රස ඩෙසර්ට් 5ක් ගෙදරදීම

කම්මැලිත් වගේ,ඒත් පැණිරස දෙයක් කන්නත් ඕනේ.මොකද කරන්නේ?සිම්පල්.එන්න වැඩ පටන්ගමු.කැමතිම ඩෙසර්ට් 5ක් පටස්ගාලා හදමු. 1. නෝ-බේක් ඕරියෝ බාර් • හදන්න යන්නේ...