ක්‍රම්බල් පීච් කේක්

විශේෂ අවස්ථාවකට තේ මේසය රස ගන්වන්න. අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල්   ක්‍රම්බල් සඳහා: • පිටි ග්‍රෑම් 70 • ශීතකල බටර් ග්‍රෑම් 40 • සීනි ග්‍රෑම් 70 කේක් එක සඳහා:...