චිකන් කෙබාබ්

කටට රසට පොඩි කෑමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් • චිකන් බ්‍රෙස්ට් ග්‍රෑම් 250 • බෙල්පෙපර් 01 • ළූණු ගෙඩියක්...

තක්කාලි සෝස්

නැතුවම බැරි තක්කාලි රසය අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් • ඉදුණු තක්කාලි ගෙඩි 5 • කැරට් ග්‍රෑම් 100 • ළූණු...

Tomato sauce

A great accompaniment Ingredients Ripe tomato 5nos Carrot 100g Onion 100g Butter 70g Flour 70g Tomato paste 3tbsp Dried herbs Salt and pepper Method 1. Blanch the tomatoes in boiling...